คกก.ปฏิรูปตำรวจ เสนอปรับแก้อำนาจ ก.ตช. ยึดอำนาจนายกฯ ตั้ง! ผบ.ตร.

 

อนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เสนอปรับลดอำนาจ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เท่านั้น ไม่มีอำนาจคัดเลือกแต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจทำหน้าที่แทน

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ตช. ตามที่ได้ยกร่างขึ้นมานั้นจะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นรอง ส่วนกรรมการมี 2 ประเภทคือ 1 กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ โดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ

ส่วนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ตามที่จะมีการแก้ไขใหม่นี้ มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผบ.ตร. เป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นเลขานุการ สำหรับ ก.ตร. มีอำนาจพิจารณาคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ตามที่คนเดิมเสนอ รวมทั้งให้มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานหรือกำหนดการอื่นใดเพื่อคุ้มครองระบบคุณธรรม

สำหรับมาตรการ การรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและและโยกย้ายตำรวจนั้น ร่างกฎหมายนี้ได้กำหนด ให้ก.ตร.ออกกฎ ก.ตร. พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด ใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบ ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งโดยคำนึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ในอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจสูงขึ้นในหน่วยงานที่สังกัด กฎ ก.ตร.นี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

ส่วนผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. นั้น ได้กำหนดว่าให้ ผบ.ตร. เสนอชื่อ จเรตำรวจแห่งชาติ หรือรอง ผบ.ตร. ไม่เกิน 3 คนแต่ไม่น้อยกว่า 2 คน เสนอ ก.ตร ให้เลือกเพียงหนึ่งคน แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง หากนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย ให้ส่งคืนให้ ก.ตร. พิจารณาใหม่จากชื่อที่เหลือภายในเจ็ดวัน เพื่อเลือกเพียง หนึ่งคน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูล ในกรณีการแต่งตั้งนายตำรวจตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการให้ ผบ.ตร.คัดเลือกรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชกาารตำรวจพิจารณา. ก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูล เว้นแต่การแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการและผู้บังคับการ ให้นำความเห็นของผู้บัญชาการมาประกอบการพิจารณาด้วย

 

ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการทุกระดับมีคณะกรรมการพิจารณาทั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและระดับกองบัญชาการ มีการกระจายอำนาจให้ผู้บัญชาการหน่วยที่มิได้สังกัดสำนักงาน ผบ.ตร. มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการลงมารวมทั้งการพิจารณาบำเหน็จความชอบเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้มีหลักประกันว่า ตำรวจจะได้รับการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าครองชีพและเงินเดือนต่างๆอย่างต่อเนื่อง