ครม.มีมติ ยกเว้นภาษีเงินได้ซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้า

 

คณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างกฏหมายภาษี 2 ฉบับ เพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดทีเฟกซ์ โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส่งมอบทองคำแท่ง ส่วนกำไร และ รายได้ค่าปรับ มีทางเลือก หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ได้โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา หรือ พ.ร.ฎ. จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ …) พ.ศ. … และ ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ตลาดทีเฟกซ์ (TFEX) ที่มีการรับมอบ-ส่งมอบทองคำแท่งบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99

รายงานข่าวจากกรมสรรพากร ระบุว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฯ จะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักลงทุนเมื่อมีการส่งมอบทองคำ
ส่วนสาระสำคัญร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฯ จะเกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 ส่วน คือ กำไรส่วนต่างจากการซื้อขาย และ รายได้ค่าปรับที่ได้รับกรณีผู้ขายไม่ส่งมอบทองคำตามสัญญา

โดยกรณีของกำไรจากการซื้อขายทองคำหากผู้ลงทุนยอมให้หักภาษีร้อยละ 15 ของกำไร ไม่ต้องนำกำไรส่วนนี้ไปคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอีก แต่หากไม่ยอมให้หักภาษี จะต้องนำส่วนนี้เป็นฐานการคำนวนภาษีเงินได้ประจำปี เช่นเดียวกับ รายได้ค่าปรับที่ได้รับในกรณีผู้ขายไม่ส่งมอบทองคำตามสัญญา จะต้องปฏิบัติเรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมเช่นเดียวกับ กำไร ที่ได้จากการซื้อขาย