โพลเผยคู่รักวัยรุ่นพร้อมมีเซ็กส์รับวาเลนไทน์สูงร้อยละ44

สภาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ เผย ผลโพลคู่รักวัยรุ่นพร้อมมีเซ็กซ์วันวาเลนไทน์สูงถึงร้อยละ 44

วันที่ 13 ก.พ.61 นายปฎิภาร นาหลวง ประธานสภาเด็กและเยาวชน และน.ส.ดารารัตน์ รวมสุข รองประธานสภาเด็กและเยาวชน ร่วมกันแถลงข่าวโครงการเยาวชนต่อการพิทักษ์สิทธิ์ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ พร้อมเปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ ที่มีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นในหมู่วัยรุ่น โดยระบุว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บ้านพักเด็กและครอบครัว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนบทบาทเยาวชน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้จัดทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 – 24 ปี จำนวน 170 คน

พบว่า วัยรุ่นร้อยละ 44 เห็นว่าวันวาเลนไทน์ เป็นวันที่วัยรุ่นมีโอกาสแสดงความรักต่อกัน และมีแนวโน้มทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันสูง และ ร้อยละ 74 มีทัศนคติไม่ชอบใส่ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์ แต่เมื่อถามเชิงพฤติกรมพบว่าร้อยละ 83 ระบุว่าเวลามีเพศสัมพันธ์จะใส่ถุงยางอนามัย แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าวัยรุ่นไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย แต่ก็มีความรู้เรื่องวิธีการป้องกัน ส่วนอีกร้อยละ 17 ไม่ได้ป้องกัน

ขณะเดียวกันพบว่าวัยรุ่นกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว การหลั่งนอกมีโอกาสทำให้ท้องได้ และ มีความเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์

น.ส.ดารารัตน์ ยังได้เรียกร้องให้วัยรุ่นทุกคนรู้สิทธิของตนเองที่จะเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน มีสิทธิได้รับบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ด้วยความเป็นมิตร โดยไม่ถูกอคติ ตีตรา เข้าใจวิถีชีวิตทางเพศวัยรุ่น เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน มีทางเลือกในการตั้งครรภ์และยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และวันวาเลนไทน์จะเป็นวันที่วัยรุ่นได้แสดงความรักต่อกันอย่างปลอดภัยไม่มีผลกระทบอื่นๆ ตามมา

ขณะที่นายปฏิภาร ระบุว่าจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2560 พบว่า อัตราการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอชไอวี จำนวน 92,448 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 2,683 ราย พบในเพศชายช่วงอายุ 25 – 49 ปี และรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 20 – 24 ปี ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันสูงถึงร้อยละ 89.34 ปัญหาที่พบคือมีผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งไม่เข้าสู่ระบบบริการ

ขณะที่อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15 – 19 ปี เท่ากับ 441 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92 (เป้าหมายประเทศไม่เกินร้อยละ 42 ) และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ยังคงมีตัวเลขสูงคิดเป็นร้อยละ 18.99 (เป้าหมายประเทศไม่เกินร้อยละ 10) ส่วนข้อมูลจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่า การคลอดก่อนกำหนดพบในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมากกว่าวัยผู้ใหญ่ ส่วนการแท้งและภาวะแทรกซ้อน ข้อมูลการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 30 ของผู้ทำแท้ง อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 36.1 มีสถานภาพนักเรียนและนักศึกษา