ราชทัณฑ์ หารือปรับแนวทางสร้างงานก่อนปล่อยผู้ต้องขัง

01 ก.ย. 2561 เวลา 7:50 น.

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมประชุม กรมราชทัณฑ์ ประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เน้นผลักดันสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม

วันนี้ (1 ก.ย.) เวลา 08.30 น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็น เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ รวม 3 ประเด็น คือ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมประชุม กรมราชทัณฑ์ ประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เน้นผลักดันสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมประชุม กรมราชทัณฑ์ ประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เน้นผลักดันสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม

1. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การนำผู้ต้องขังออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ และการอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในเรือนจำ

2. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาคนล้นคุก ซึ่งได้เคยมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวผิด คิดพลาด...ให้โอกาสแก้ตัวใหม่” ที่ผ่านมา โดยได้ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 89/2 ตลอดจนในเรื่องของการกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ การกำหนดทางเลือกอื่นแทนการจำคุก การกำหนดกลุ่มผู้ต้องขังที่จะต้องใช้มาตรการทางเลือกอื่นและสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมประชุม กรมราชทัณฑ์ ประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เน้นผลักดันสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมประชุม กรมราชทัณฑ์ ประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เน้นผลักดันสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม

3. การใช้ประโยชน์จากศักยภาพในทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราว ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะนำผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษหรือเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในพื้นที่ดังกล่าว อันจะเป็นการลดความแออัดในเรือนจำ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขังก่อนที่จะกลับสู่สังคม

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมประชุม กรมราชทัณฑ์ ประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เน้นผลักดันสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมประชุม กรมราชทัณฑ์ ประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เน้นผลักดันสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม

โดยการประชุมในวันนี้เป็นการหาแนวคิด และข้อเสนอแนะในหัวข้อ “แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม และการใช้โทษทางเลือกภายหลังมีคำพิพากษาในส่วนของกรมราชทัณฑ์” เพื่อหาแนวทางดำเนินการให้การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่จะนำแรงงานผู้ต้องขังออกสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานเหล่านี้จะสามารถทำให้สังคมมั่นใจและเชื่อมั่นได้ในเรื่องของระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์ที่สถานประกอบสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา อีกทั้ง เป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังทั้งในด้านทักษะฝีมือ และจริยธรรม รวมถึงสร้างรายได้ให้เป็นเงินทุนนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมประชุม กรมราชทัณฑ์ ประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เน้นผลักดันสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมประชุม กรมราชทัณฑ์ ประมวลแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังก่อนปล่อย เน้นผลักดันสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม