ครม.ไฟเขียวพักหนี้เกษตรกรรายย่าย 3.81 ล้านคน 3ปี มีผล 1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 64

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี วงเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 1.6 หมื่นล้านบาท เพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้ 3.81 ล้านราย ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีเป้าหมายสำหรับลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  (ธ.ก.ส.) ทุกรายที่เป็นเกษตรกรรายย่อย  ซึ่งจะใช้วงเงิน 2700 ล้านบาทจากงบกลางฯปี 2561 โดยงบส่วนที่เหลือประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทให้ขออนุมัติในงบประมาณปี 2562