"ดีป้า" ลุย! 4 เมืองใหญ่ จัดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018”

04 ก.ค. 2561 เวลา 10:55 น.

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ตั้งเป้าจัดงาน 4 เมืองใหญ่ ในการสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน และเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 พันครัวเรือน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ตั้งเป้าจัดงาน 4 เมืองใหญ่ ในการสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน และเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 พันครัวเรือน 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงดีอีพยายามผลักดันให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ดึงดูดนักลงทุน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขยายการศึกษาสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งปีนี้มีความพิเศษ ขยายการรับรู้ ตอกย้ำ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในภูมิภาค กระทรวงดีอี โดย depa ดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2018 กำหนดจัดงานขึ้น 2 ส่วน คือ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ตั้งเป้าจัดงาน 4 เมืองใหญ่ ในการสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน และเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 พันครัวเรือน

1) การจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค โดยการเพิ่มพื้นที่การจัดงานให้ใหญ่ขึ้น เป็น 60,000 ตารางเมตร เพื่อสามารถรองรับการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำ และเพิ่มวันจัดงาน เป็น 5 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนรู้และสนุกกับดิจิทัล

2) การจัดงานในส่วนภูมิภาค Digital Thailand Big Bang Regional ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน โดยจะจัดใน 4 จังหวัด หัวเมืองใหญ่ ได้แก่

  • วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จ. ขอนแก่น
  • วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท จ. เชียงใหม่
  • วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง จ.ระยอง
  • วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ตั้งเป้าจัดงาน 4 เมืองใหญ่ ในการสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน และเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 พันครัวเรือน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานในส่วนภูมิภาค ว่า สำหรับจังหวัดขอนแก่น เน้นการนำเสนอแผนการพัฒนา Smart City ที่เป็นรูปธรรม เพื่อไปสู่ Global City ที่สอดคล้องนโยบายการเป็นเมือง MICE City , Medical Hub โดยเน้นการคมนาคมขนส่ง (Mobility)

จังหวัดเชียงใหม่ มีการจำลองเมืองอัจฉริยะจากการได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Trophy of Excellence) ระดับเอเชียแปซิฟิ ก (Smart City Asia/Pacific Awards) excluding Japan เพียงแห่งเดียวของประเทศไทยจาก IDC เป็นเมืองอัจฉริยะด้านการริเริ่มใช้ประโยชน์จากที่ดินและการจัดการสิ่งแวดล้อม Chiang Mai Smart City- Smart Agriculture ในปี 2560

จังหวัดระยอง การขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ และ Flagship Project ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่จังหวัดระยอง EEC และภาคตะวันออก บนลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออกที่เป็น Exceptional and Superior Location

จังหวัดสงขลา คือ การต่อยอดต้นแบบการพัฒนา Smart City จากจังหวัดภูเก็ตลงสู่พื้นที่สงขลา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา สร้างความร่วมภาครัฐ ภาคท้องถิ่น เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการท่องเที่ยว การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรม 3.0 สู่ 4.0 (Digital Transformation) ดึงดูดการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทาง พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) รวมถึงการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคชุมชน การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ตั้งเป้าจัดงาน 4 เมืองใหญ่ ในการสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน และเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 พันครัวเรือน

โดยตั้งเป้างาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ที่จะจัดขึ้นใน 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคทั่วไทย จะมีประชาชนเข้าร่วมงานและเกิดการรับรู้แก่คนในพื้นที่มากกว่า 100,000 คน เกิดการเจรจาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งสร้างมูลค่าการลงทุนในท้องถิ่นกว่า 3,500,000 บาท และคนในชุมชนเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5,000 ครัวเรือน

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ตั้งเป้าจัดงาน 4 เมืองใหญ่ ในการสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน และเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 พันครัวเรือน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ตั้งเป้าจัดงาน 4 เมืองใหญ่ ในการสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน และเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 พันครัวเรือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด