Breaking การเมือง

คกก.ปฏิรูปด้านกม. เร่งพิจารณาให้เสร็จ 25 ธ.ค.นี้

 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เร่งพิจารณาแผนปฏิรูปกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคมนี้

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

 

วันที่ 4 ต.ค.60–นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ที่มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายว่า เบื้องต้นกำหนดผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายไว้ 9 ด้าน

ประกอบด้วย 1.กลไกการออกกฎหมายที่ดี เท่าที่จำเป็นตามรัฐธรรมนูญ 2.ยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 3.ออกกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม 4.ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5.พัฒนากระบวนการออกกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 6.เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำหรือเสนอกฎหมาย 7.ให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย 8.ปฏิรูปการเรียนการสอนวิชากฎหมาย 9.พัฒนาเทคโนโลยีให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้บังคับใช้กฎหมายได้สะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวทางคณะกรรมการจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม เพื่อส่งให้ที่ประชุมประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเห็นชอบ ก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และขั้นตอนสุดท้าย ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยแต่ละขั้นตอนจะมีกรอบเวลาการพิจารณา 30 วัน คาดว่า แผนการปฏิรูปแต่ละด้านจะบังคับใช้ได้ในช่วงเดือนเมษายน 2561

นายคำนูณ ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า คณะกรรมการชุดนี้ ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการยกเลิกหรือเสนอร่างกฎหมายใหม่ แต่จะเน้นการพิจารณาแผนเพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปแต่ละชุดนำไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อออกกฎหมายที่จำเป็น