Breaking ข่าว

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต” เป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วันที่ 10 ต.ค.60–เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามประกาศลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพิ่มขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th