Breaking การเมือง

“คกก.ปฏิรูป” วาง 10 เป้าหมาย เร่งขับเคลื่อนภายใน 5 ปีแรก

 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม แถลงข่าวถึงภาพรวมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม พร้อมกำหนด 10 เป้าหมายการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปีแรก หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม แถลง ถึงการจัดทำแผนกระบวนการปฏิรูปของคณะกรรมการ โดย พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้พิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้กระบวนการยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมากที่สุด โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้วาง 10 เป้าหมายขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สำคัญ ครอบคลุมทุกกระบวนการยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปให้เป็นผลสำเร็จ คือ

-การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนต้องไม่เกิดความล่าช้า
-การเร่งการสร้างกลไกช่วยเหลือประชาชน เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
-การสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด
-การสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับตามกฏหมายในการสร้างความปลอดภัยในสังคม
-การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
-การบูรณาการความร่วมมือในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวน
-การสร้างความเชื่อมั่นในการปฎิบัติหน้าที่ ของพนักงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
-การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้มีอิสระปราศจากการแทรกแซง
-เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
-การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการที่ทำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ขณะที่ นายอัชพร จารุจินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้กล่าวว่า ภายหลังจากการกำหนดแผนการปฏิรูปแล้วเสร็จ จะนำสู่กระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่อแผนปฏิรูปทั้ง 10 ประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มเปิดรับฟังความเห็นครั้งแรก ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้จาก ผู้แทนหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม และวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายนนี้ จะจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นต่อแผน ปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และจะจัดสัมมนาใหญ่เพื่อรับฟังความเห็นต่อแผนปฏิรูปประเทศในภาพรวมทั้ง 10 แผนในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ซึ่งหลังจากรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนแล้วเสร็จ คณะกรรมการจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทำ เป็นรูปเล่มเพื่อเสนอความคิดเห็นไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติภายในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ เพื่อให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามแผนดังกล่าวต่อไป