ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยโสธรจัดงาน”บูชาพระเจ้าใหญ่ ผู้ไทสามัคคี”ครั้งแรก

จ.ยโสธร จัดงานบูชาพระเจ้าใหญ่ ผู้ไทสามัคคีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเผ่าผู้ไท เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบูชาพระเจ้าใหญ่ไตรโลกนาถและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพันธ์ผู้ไทให้คงอยู่สืบไป

ที่บริเวณพุทธอุทยานภูสูง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดงานบูชาพระเจ้าใหญ่ ผู้ไทสามัคคี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเผ่าผู้ไท ครั้งที่ 1 โดยคณะสงฆ์ พร้อมทั้งชาวบ้านในตำบลบุ่งค้า ร่วมจัดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบูชาพระพุทธเจ้าใหญ่ไตรโลกนาถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวอยู่บนยอดภูสูงรวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพันธ์ผู้ไท

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวผู้ไทเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทั้ง 12 เดือน ที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนาน มีการจัดซุ้มเดือนอ้าย บุญเข้ากรรม, ซุ้มเดือนยี่ บุญคูณลาน, ซุ้มบุญเดือนสาม บุญข้าวจี่, ซุ้มเดือนสี่ บุญผะเหวด เป็นต้น นอกจากนี้บนยอดภูสูงยังมีจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและชมพระอาทิตย์ตกดินได้อีกด้วย โดยเฉพาะ “ผาสบนก” ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีลักษณะของหินที่ยื่นออกไปจากหน้าผาคล้ายกับจะงอยปากของนก ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก