ข่าว

สินค้าใช้แล้วชนิดใดบ้าง? ห้าม! นำมาในราชอาณาจักร

ของที่ใช้แล้วหรือสินค้าที่ “ห้ามนำเข้ามา” ในราชอาณาจักรไทย

1.แบตเตอรี่ใช้แล้วหรือแผ่นธาตุที่อยู่ในแบตเตอรี่ใช้แล้ว มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตะกั่วแท่ง

2.ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว  และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว ไม่ใช้บังคับกับโครง รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วที่มีขนาดความจุภายในกระบอกสูบตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงมา ตะเกียบรถ และวงล้อ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10นิ้วลงมา และไม่ใช้บังคับในกรณีการนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อ เป็นต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ในปริมาณเท่าที่จำเป็น

3.ยางรถใช้แล้ว หมายถึง ยางรถที่หล่อดอกใหม่ และเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็น ยางรถชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์     รถจักรยาน  เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ยางรถที่ใช้งานแล้วชนิด  ที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก  เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น

4.ถ่านประจุไฟแบบแห้งที่มีองค์ประกอบของปรอทและแคดเมียม ห้ามมิให้มีการผลิตการนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง         ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

       

ของที่ใช้แล้วหรือสินค้าที่ “ต้องได้รับอนุญาตก่อนนำเข้ามา” ในราชอาณาจักรไทย

1.การนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว และชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว การเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2.เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ