ข่าว

กระทรวงเกษตรฯ ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 3 ด้าน พร้อมช่วยเหลือ

รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.เพชรบุรีอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมมาตรการบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ จังหวัดเพชรบุรี ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมมาตรการบรรเทาสาธารณภัยแก่เกษตรกรและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ลุ่มต่ำด้านเกษตรไว้แล้ว โดยประเมินพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย
1. ด้านพืช 5 อำเภอ 461 ครัวเรือน พื้นที่ 4,681 ไร่
2. ด้านประมง 5 อำเภอ 587 ราย พื้นที่ 9,822 ไร่
3. ด้านปศุสัตว์ 4 อำเภอ 2,948 ราย สัตว์ 151,769 ตัว

ซึ่งจังหวัดได้ประกาศเขตความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 2 อำเภอ 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอท่ายาง 2 ตำบล 17 หมู่บ้าน และ อำเภอแก่งกระจาน 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

หากพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าว จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซึ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร จะต้องเป็นเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ไว้ก่อนเกิดภัยจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรได้ไปแจ้งเกษตรอำเภอหรือเกษตรตำบลที่อยู่ใกล้บ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วย.