BreakingNews : ประกาศแล้ว!พ.ร.ฎ.การเลือกตั้ง – วิษณุ ชี้ภายใน 5วันรู้วันเลือกตั้ง

23 ม.ค. 2562 เวลา 3:43 น.

วิษณุ ระบุ พรรคการเมืองสามารถโหมโรงหาเสียงได้ตั้งแต่ตี 1 เชื่อพรรคการเมืองยังมีเวลาเตรียมการตามเงื่อนไขของ กกต. หลัง กกต.เผยมีเพียง 2 พรรคที่คุณสมบัติครบ

วันนี้ (23 ม.ค.) พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๒๖๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖ ๒ ” มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วิษณุ ระบุ พรรคการเมืองสามารถโหมโรงหาเสียงได้ตั้งแต่ตี 1 เชื่อพรรคการเมืองยังมีเวลาเตรียมการตามเงื่อนไขของ กกต. หลัง กกต.เผยมีเพียง 2 พรรคที่คุณสมบัติครบ วิษณุ ระบุ พรรคการเมืองสามารถโหมโรงหาเสียงได้ตั้งแต่ตี 1 เชื่อพรรคการเมืองยังมีเวลาเตรียมการตามเงื่อนไขของ กกต. หลัง กกต.เผยมีเพียง 2 พรรคที่คุณสมบัติครบ

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย ระบุว่าหลังจากมีการประกาศใช้ พรฎ.การเลือกตั้งแล้ว ก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งและวันอื่นๆ ภายใน 5 วันซึ่งรวมไปถึงวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย และจะได้ทราบทามไลน์ทั้งหมดทั้งวันเลือกตั้ง รวมถึงสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะต่างจากแบบแบ่งเขตที่สามารถไปสมัครที่เขตได้เลย ส่วนจะเริ่มหาเสียงอย่างเป็นทางการ หลังพรฎ.การเลือกตั้ง ประกาศใช้ได้ทันทีหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า จะสามารถหาเสียงได้ตั้งแต่เวลา 01.00 น.ในวันที่ระบุไว้ในพรฎ.การเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม จะมีอะไรผิดพลาดไปจากนี้หรือไม่เพราะยังมีบางส่วนกังวลว่า พรฎ.การเลือกตั้ง จะไม่ออกวันนี้และจะไม่มีการเลือกตั้งนั้น ขอให้รอดูต่อไปแล้วกัน

นายวิษณุ ยังกล่าวว่า ส่วนตัวไม่ทราบทามไลน์ของ กกต. ซึ่ง กกต.ไม่เคยแจ้งและตนเองก็ไม่เคยถาม ส่วนกรณีที่ กกต.ออกมาระบุว่า ขณะนี้มี 2 พรรคเก่าที่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ ส่วนพรรคอื่นคุณสมบัติยังไม่ครบนั้น ส่วนตัวไม่ทราบและไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ และจะเป็นปัญหาหรือไม่ เชื่อว่ายังมีเวลาเตรียมความพร้อม ซึ่งที่ผ่านมาแต่และพรรคอาจจะซุ่มเตรียมการ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวันเลือกตั้ง แต่หลังจากนี้จะมีความชัดเจนแล้ว แต่หากพรรคใดยังไม่ชัดเจนก็ถือว่าพรรคยังไม่มีความพร้อมที่จะลงเลือกตั้ง และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เนื่องจากกฏหมายไม่เคยกำหนดว่าจะต้องมีกี่พรรคในการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม หากประกาศใช้พรฎ.การเลือกตั้ง แล้ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะแสดงความชัดเจนว่าจะตอบรับเข้าร่วมกับพรรคการเมืองได้เลยหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับ พลเอกประยุทธ์ ซึ่งตามกฏหมายพรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคตนเอง 3 รายชื่อในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเลือกตั้ง 5 วัน โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อจะยินยอมให้ได้เพียงพรรคเดียว และไม่ขอแสดงความเห็นถึงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีคนนอก