เคาะแบ่งงาน!! บิ๊กป้อม คุมมหาดไทย – สมคิด คุมคลัง – อนุทิน คมนาคม

30 ก.ค. 2562 เวลา 12:36 น.

คณะรัฐมนตรี มีมติให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงต่างๆ พร้อมแต่งตั้ง ครม.เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีการแบ่งงานในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี โดย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน โดยมีการมอบหมายให้อำนาจการปฏิบัติราชการแผ่นดินแทนในสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในส่วนองค์การมหาชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และมอบหมายให้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสำนักนายกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การสถาปนาพระอิสริยศ อิสริยยศักดิ์ และสมณศักดิ์ รวมถึงการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงและกรม เอกอัครข้าราชทูตประจำประเทศและกงศุลที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

เคาะแบ่งงาน!! บิ๊กป้อม คุมมหาดไทย – สมคิด คุมคลัง – อนุทิน คมนาคม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กำกับดูแลกระทรวงการคลัง , กระทรวงการต่างประเทศ , กระทรวงอุตสาหกรรม , กระทรวงพลังงาน , กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ บริษัท อสมท จำกัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้องค์การมหาชน และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เคาะแบ่งงาน!! บิ๊กป้อม คุมมหาดไทย – สมคิด คุมคลัง – อนุทิน คมนาคม

นายวิษณุ เครืองาม กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม

เคาะแบ่งงาน!! บิ๊กป้อม คุมมหาดไทย – สมคิด คุมคลัง – อนุทิน คมนาคม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์

เคาะแบ่งงาน!! บิ๊กป้อม คุมมหาดไทย – สมคิด คุมคลัง – อนุทิน คมนาคม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข

เคาะแบ่งงาน!! บิ๊กป้อม คุมมหาดไทย – สมคิด คุมคลัง – อนุทิน คมนาคม

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตั้ง ครม.เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง (รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในสมัยก่อนเคยมี ครม.เศรษฐกิจ ในลักษณะแบบนี้มาแล้ว เนื่องจากเราเป็นรัฐบาลพรรคร่วม มีหลายพรรคที่ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจ ครม.เศรษฐกิจ จึงถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เห็นผลได้ ที่คาดว่าจะเป็นประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อนำผลการหารือเข้าที่ประชุม ครม.ชุดใหญ่ ในวันอังคาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด