svasdssvasds

ราชกิจจาประกาศใช้สิทธิ 30 บาทรักษาโควิด 19

ราชกิจจาประกาศใช้สิทธิ 30 บาทรักษาโควิด 19

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเข้ารับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสถานบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) มีสิทธิเข้าถึง การบริการสาธารณสุขในสถานบริการอื่น สำหรับข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พร้อมกันนี้มีรายงานด้วยว่าวันเดียวกันนั้นราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามใน ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2563

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(3) และมาตรา 5 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิได้รับ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ราชกิจจาประกาศใช้สิทธิ 30 บาทรักษาโควิด 19

 

 

related