การเมือง ข่าว

ครม.กำหนด4เกาะสุราษฎร์ เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว “หมู่เกาะทะเลใต้”

วันนี้ (11 ก.ค. 60) – คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

กำหนดเขตท้องที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ โดยมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว