svasdssvasds

สวนนงนุช มอบสวนหย่อม สร้างปอดใจกลางชุมชม คลองเตย

สวนนงนุช มอบสวนหย่อม สร้างปอดใจกลางชุมชม คลองเตย

สวนนงนุช ร่วมกับ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)มอบสวนหย่อม สร้างปอดใจกลางชุมชม คลองเตย ล็อค 4-5-6 กรุงเทพมหานคร

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธาน ส่งมอบบ้าน และสวนหย่อม ตามโครงการ ปรับปรังซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ ชุมชม คลองเตย ล๊อค 4-5-6 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา  และ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)พร้อมประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธี

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  กล่าวว่า โครงการ  “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อน โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัด ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  สร้างสวนหย่อม เพื่อให้ทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน  ให้กับผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดี ให้ประชาชนในชุมชน ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับผู้อาศัยในชุมชนแออัด โดยตั้งเป้า 100 ชุมชน

สวนนงนุช มอบสวนหย่อม สร้างปอดใจกลางชุมชม คลองเตย

สวนนงนุช มอบสวนหย่อม สร้างปอดใจกลางชุมชม คลองเตย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ด้าน นายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา   กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา  ร่วมกับ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดสร้างสวนหย่อม  ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว  จำนวน 27 สวน ใน 27 พื้นที่ของชุมชนแออัด  ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 28  การจัดภูมิทัศน์สวนในครั้งนี้  มีการปลูกต้นไม้ดอก  ไม้ประดับ  นำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีพื้นที่ออกกำลังกาย   นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว  สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว  สวนนงนุชพัทยา  ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม  ให้กับชุมชนอีก นอกจากสวนนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ทางสวนนงนุชพัทยา ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

สวนนงนุช มอบสวนหย่อม สร้างปอดใจกลางชุมชม คลองเตย

สวนนงนุช มอบสวนหย่อม สร้างปอดใจกลางชุมชม คลองเตย

สวนนงนุช มอบสวนหย่อม สร้างปอดใจกลางชุมชม คลองเตย

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด