svasdssvasds

ฤดูหนาว 2566 ปรับเส้นทางบินและทิศทางขึ้น-ลงเครื่องบิน ช่วงลมเปลี่ยนทิศ

ฤดูหนาว 2566 ปรับเส้นทางบินและทิศทางขึ้น-ลงเครื่องบิน ช่วงลมเปลี่ยนทิศ

วิทยุการบินฯ ประกาศปรับเส้นทางบินและทิศทางการวิ่งขึ้น-ลงของเครื่องบิน เนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางในช่วงฤดูหนาว 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกเที่ยวบิน

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.07-14.27 น. สนามบินดอนเมือง มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการวิ่งขึ้นและร่อนลงของอากาศยาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศฉับพลัน      

โดยมีกระแสลมเปลี่ยนทิศทางมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการเปลี่ยนทิศทางลมดังกล่าว ส่งผลให้อากาศยานมีความจำเป็นต้องทำการบินสวนทิศทางลม ในการร่อนลงสู่สนามบินดอนเมือง และต้องบินผ่านเขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน

ทั้งนี้ ลักษณะอากาศของสนามบินดอนเมืองในช่วงฤดูหนาว จะเป็นกระแสลมเหนือ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วลมที่เกินกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินเกิดขึ้น ก็จะมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางบินในลักษณะดังกล่าวอีก

โดยวิทยุการบินฯ จะเฝ้าติดตามลักษณะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจราจรทางอากาศเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

ปรับเส้นทางบินและทิศทางขึ้น-ลงเครื่องบิน ช่วงลมเปลี่ยนทิศฤดูหนาว 2566

สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ การปรับใช้เส้นทางบินและทิศทางการวิ่งขึ้น-ลงเครื่องบิน จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ อากาศยานจะทำการวิ่งขึ้นและร่อนลงที่มาจากทางทิศใต้ขึ้นทางทิศเหนือ ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปีเช่นกัน 

ปรับเส้นทางบินและทิศทางขึ้น-ลงเครื่องบิน

วิทยุการบินฯ ได้เตรียมพร้อมบริหารจราจรอากาศในช่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูหนาว โดยได้ประสานงานแจ้งข้อมูลให้นักบินและสายการบินทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนเส้นทางบินและปรับทิศทางการวิ่งขึ้น-ลง ของเครื่องบิน 

นอกจากนี้ ยังประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเกิดผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการจราจรทางอากาศน้อยที่สุด

ที่มา : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

related