svasdssvasds

ส่องงบประมาณด้านบุคคลากรไทย 2568 รัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้กับใครมากที่สุด ?

ส่องงบประมาณด้านบุคคลากรไทย 2568 รัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้กับใครมากที่สุด ?

ส่องงบประมาณด้านบุคคลากรไทย 2568 รัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้กับใครมากที่สุด ? จะได้รู้ว่าภาษีที่เราจ่ายไปคุ้มหรือไม่

SHORT CUT

 • หากเราเจาะลึกไปจะพบว่ารัฐบาลไทยมีแผนจะจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรสำหรับปี 2568 รวมเป็นจำนวน 800,969 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21.4% ของงบประมาณทั้งหมด
 • โดยงบบุคลากรที่มากสุด คือด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์: 416,940 ล้านบาท (52%)
 • และน้อยที่สุดคือบุคลากรด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคสังคม: 8,610 ล้านบาท (1%)

ส่องงบประมาณด้านบุคคลากรไทย 2568 รัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้กับใครมากที่สุด ? จะได้รู้ว่าภาษีที่เราจ่ายไปคุ้มหรือไม่

ถกงบประมาณ 2568 รัฐบาลตบเท้าเข้าสภา นายรัฐมนตรีเศรษฐาเดินหน้า ของบจากสภาว่าจะนำไปใช้อะไร

หากเราเจาะลึกไปจะพบว่ารัฐบาลไทยมีแผนจะจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรสำหรับปี 2568 รวมเป็นจำนวน 800,969 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21.4% ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงพอสมควร

 

ประเทศนี้มีการตั้งคำถามเสมอว่างบที่นำไปใช้กับบุคลากรของรัฐนั้นคุ้มค่าภาษีของประชาชนหรือไม่

งบประมาณด้านบุคคลากร

งบประมาณด้านบุคลากรเรียกง่ายๆ ว่าเงินเดือน เงินที่จ่ายให้บุคคลากรของรัฐทำงานให้กับรัฐและประชาชนของรัฐนั้นๆ นั่นเอง

โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

 • การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์: 416,940 ล้านบาท (52%)
 • ความมั่นคง: 202,799 ล้านบาท (25%)
 • การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ: 111,335 ล้านบาท (14%)
 • การสร้างความสามารถในการแข่งขัน: 43,343 ล้านบาท (5%)
 • การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: 17,942 ล้านบาท (2%)
 • การสร้างโอกาสและความเสมอภาคสังคม: 8,610 ล้านบาท (1%)

กลุ่มที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม จากสัดส่วนงบประมาณ คาดการณ์ได้ว่า กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มบุคลากรด้านความมั่นคง เช่น ทหาร ตำรวจ

จุดประสงค์ของงบประมาณด้านบุคคลากร

ตามข้อมูลที่นำเสนอ งบประมาณด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด มุ่งหวังที่จะพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • จิตสาธารณะ: เสียสละ ทุ่มเท เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 • รับผิดชอบต่อสังคม: ตระหนักถึงหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
 • มัธยัสถ์: รู้จักประมาณตน ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
 • อดออม: เก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น
 • โอบอ้อมอารี: ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • มีวินัย: ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรงต่อเวลา
 • รักษาศีลธรรม: ยึดมั่นในความดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

การวิเคราะห์

งบประมาณดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเศรษฐายังยึดตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีงาม เรื่องการอดออม

แต่เมื่อมองกลับกันงบประมาณด้านบุคคลากรมีจำนวนมาก ควรมุ่งเน้นไปที่การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรวจสอบได้มากกว่า

เรื่องนี้จึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะงบประมาณทั้งหมดมาจากภาษีของประชาชน