svasdssvasds

สถิติเผยคนไทยว่างงาน 5.14 แสนคนต่ำสุดหลังโควิด 19 ระบาด ชั่วโมงทำงานนานขึ้น

สถิติเผยคนไทยว่างงาน 5.14 แสนคนต่ำสุดหลังโควิด 19 ระบาด ชั่วโมงทำงานนานขึ้น

สถานการณ์ว่างงานของไทยดีขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติเผยข้อมูล ก.ค. 65 มีผู้ว่างงาน 5.14 แสนคนต่ำที่สุดนับแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด 19

วันที่ 17 กันยายน 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์การมีงานทำและการว่างงานของกำลังแรงงานในประเทศโดยต่อเนื่องเพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินนโยบายและมีมาตรการที่เหมาะสม โดยพบว่าภาวะการมีงานทำและการว่างงานในภาพรวมยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่แต่ละภาคส่วนฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ตามลำดับ

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานสถานการณ์ผู้มีงานทำ ล่าสุด ณ เดือน ก.ค. 65 ว่าจากประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 58.64 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 16.63 ล้านคน (เช่น อยู่ระหว่างการศึกษา หรือเป็นผู้พิการทุพพลภาพ)  และอยู่ในกำลังแรงงาน 40.01 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้ เป็นผู้มีงานทำ 39.48 ล้านคน ว่างงาน 5.14 แสนคน และรอฤดูกาลอีก 2 หมื่นคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การว่างงานในเดือนก.ค. ที่ 5.14 แสนคน หรือร้อยละ 1.3 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ปรับตัวลดลงจาก 5.80 แสนคน หรือร้อยละ 1.4 ในเดือน มิ.ย.65 และนับเป็นจำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดนับแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผู้ว่างงานสูงสุดที่ 8.70 แสนคน หรือร้อยละ 2.25 ในไตรมาสที่ 3/64  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดชั่วโมงทำงานของผู้มีงานทำต่อสัปดาห์ในเดือน ก.ค. ก็พบว่ามีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มที่แรงงานจะมีรายได้จากการทำงานมากขึ้นด้วย โดยข้อมูลล่าสุดก็พบว่ากลุ่มผู้ทำงานตั้งแต่ 35-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจำนวน 26.80 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 26.75 ล้านคนในเดือนมิ.ย. ขณะที่ผู้มีงานทำ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์มีจำนวน 7.01 ล้านคน เพิ่มจาก 6.52 ล้านคนในเดือนมิ.ย.65 สำหรับผู้ทำงานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจำนวน 5.67 ล้านคน ลดลงจาก 6.63 ล้านคนในเดือนมิ.ย. 

“รัฐบาลไม่เพียงติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ได้ติดตามภาวะการมีงานทำหรือการว่างงานของประชาชนในภาพรวมเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่างๆ จากทุกหน่วยงาน เช่น การออกโครงการให้ผู้ประกอบการคงการจ้างงาน การมีมาตรการจ้างงานของหน่วยงานต่างๆ นั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งขณะนี้ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการกลับมามีงานทำของประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ที่มา

Thai Gov