ประมวลภาพ “พุทธศาสนิกชนเวียนเทียน วันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล”

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องใน “วันมาฆบูชา” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 รอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนี ระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย และเป็นครั้งแรกที่มีการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งพุทธศาสนิกชน ได้หลั่งไหลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี2562 ที่บริเวณลานหน้าพระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กว่า 4,000 คน ตลอดในช่วงเย็นที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังมีการเทศนาธรรม เพื่อเป็นการแนะแนวทางในการการดำเนินชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรมอีกด้วย

ช่างภาพ : วราพงศ์ น้อยทับทิม [ Springnews Photo]