การเมือง เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง 62 : ใครจะเป็นนายกฯคนต่อไป เปิด 69 รายชื่อ จาก 45 พรรค อย่างเป็นทางการ

1. พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม 2. พรรคกลาง นายชุมพล ครุฑแก้ว 3. พรรคกสิกรไทย นายทรรศชล พงษ์ภควัต 4. พรรคคนงานไทย นายธีระ เจียบุญหยก 5. พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย นายธนพร ศรียากูล 6. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง 7. พรรคคลองไทย นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ 8. พรรคความหวังใหม่ นายชิงชัย มงคลธรรม

9. พรรคชาติไทยพัฒนา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา

10. พรรคชาติพัฒนา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

11. พรรคชาติพันธุ์ไทย นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ นายภราดร พรอำนวย 12. พรรคฐานรากไทย นายบวร ยสินทร ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดชากุล 13. พรรคทางเลือกใหม่ นายราเชน ตระกูลเวียง 14. พรรคไทยธรรม นายอโณทัย ดวงดารา นายภูษิต ภูปภัสศิริ นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม 15. พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ นายณัชพล สุพัฒนะ น.ส.ภคอร จันทรคณา 16. พรรคประชากรไทย นายสุมิตร สุนทรเวช นายคณิศร สมมะลวน

17. พรรคประชาชาติ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม

18. พรรคประชาธรรมไทย นายพิเชษฐ สถิรชวาล นายชัยวุฑ ตรึกครอง 19.พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์

20. พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

21. พรรคประชานิยม พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร 22. พรรคประชาภิวัฒน์ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ นางนันทนา สงฆ์ประชา ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 23. พรรคแผ่นดินธรรม ศาสตราจารย์พิเศษร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ นายกรณ์ มีดี 24. พรรคพลเมืองไทย นายเอกพร รักความสุข 25. พรรคพลังชาติไทย พล.ต.ทรงกรด ทิพย์รัตน์ 26. พรรคพลังท้องถิ่นไทย นายชัชวาลล์ คงอุดม ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม 27. พรรคพลังไทยดี นายสาธุ อนุโมทามิ 28. พรรคพลังไทยรักไทย พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 29. พรรคพลังประชาธิปไตย นายพูลพิพัฒน์ นิลรังสี

30. พรรคพลังประชารัฐ พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

31. พรรคพลังสังคม นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน 32. พรรคพัฒนาประเทศไทย นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ 33. พรรคเพื่อคนไทย นายวิทยา อิาลา 34. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ นายกฤติวัฒน์ กลางชัย

35. พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายชัยเกษม นิติสิริ

36. พรรคเพื่อธรรม นางนลินี ทวีสิน 37. พรรคภราดรภาพ ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล 38. พรรคภาคีเครือข่ายไทย น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์

39. พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล

40. พรรคมหาชน นายอภิรัต ศิรินาวิน นายพาลินี งามพริ้ง นายสุปกิจ คชเสนี 41. พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 42. พรรคสยามพัฒนา นายอเนก พันธุรัตน์ 43. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

44. พรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

45. พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ