เปิดมติ ครม. วันนี้ “แต่งตั้ง-โยกย้าย” กระทรวง-หน่วยงานไหนบ้าง

20 ต.ค. 2563 เวลา 10:50 น.

วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีมติแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีมติแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

กระทรวงการคลัง

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่ รมว.คลัง เสนอแต่งตั้ง นางอัญชลี ศรีอำไพ ผอ.กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี หรือนักบัญชีทรงคุณวุฒิ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ 24 .. 63 ซึ่งเป็นวันที่ นางอัญชลี มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง นายอารักษ์ โพธิรัต เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการ รมว.คลัง ตั้งแต่วันที่ 20 .. 63

 

กระทรวงคมนาคม

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่ รมว.คมนาคม เสนอตั้ง นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 31 มี.. 63 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

กระทรวงการต่างประเทศ

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่ รมว.ต่างประเทศ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 2 รายเพื่อแทนตำแหน่งเก่าที่ว่างดังนี้

1. นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ให้ดำรงตำแหน่ง เออกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

2. นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนรวมจำนวน 4 ราย

 

1. แต่งตั้ง นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. แต่งตั้ง นางสาวสราฐภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. แต่งตั้ง นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. แต่งตั้ง นางจินตนา จันทร์บำรุง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ระทรวงยุติธรรม

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่ รมว.กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 รายเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้

 

1. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

อกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอการแต่งตั้ง นายธนวัชร นิติกาญจนา ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 .. 63

 

กระทรวงแรงงาน

 

ครม. มีมติอนุมัตอตามที่ รมว. กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

1. นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ระทรวงพาณิชย์

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำนวน 12 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมจะดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปีในวันที่ 21 .. 63

 

1. พลตำรวจตรี รัฐวิทย์ แสนทวีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน)

2. นายรักกพงษ์ ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน)

3. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน)

4. นายศุทธา ปริยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน)

5. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน)

6. นางภานุมาศ สิทธิเวคิน ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคราชการ)

7. นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคราชการ)

8. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน)

9. นายชัยปิติ ม่วงกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน)

10. นายวัชระ เปียแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน)

11. นายชัยณรงค์ โชไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน)

12. นายพินัย ณ นคร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคราชการ)

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 .. 63 เป็นต้นไป

 

วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีมติแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ โปรแกรมแอนตี้ไวรัสของแท้จาก KASPERSKY ราคาพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด