ข่าว

คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กำลังคลี่คลาย การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ สามารถกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะภาคการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ดังนั้น คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้รับความเป็นธรรม และลดปัญหาข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) แบบหมู่คณะ
  • อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (Inbound)
  • อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับจัดบริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย (Domestic)

ด้วยเจตนาให้เป็นอัตรากลางสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (บริษัททัวร์) ในการขายรายการนำเที่ยว (ทัวร์) และ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อบริการนำเที่ยวจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว อันจะเป็นการช่วยลดปัญหากับดักราคาต่ำ ปัญหาการขาดคุณภาพ หรือการขาดมาตรฐานการบริการที่ดี รวมถึงปัญหาการขายทัวร์ราคาต่ำกว่าทุนแล้วไม่สามารถจัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้

อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ซึ่งมีเจตนารมณ์หลักในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว โดยการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำดังกล่าว กำหนดในการนำเที่ยว 3 กลุ่มตลาดดังนี้

กรมการท่องเที่ยว กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ กรมการท่องเที่ยว กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ กรมการท่องเที่ยว กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ กรมการท่องเที่ยว กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ

ดูประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. 2563 ได้ที่ https://www.dot.go.th/news/inform/detail/4072 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2141 3171 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง