เชิญเจาะไข่แดง! เว้นไข่ขาวให้ออเจ้า “บำรุงไต”

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จัดงานวันไตโลก WORLD KIDNEY DAY สตรีไทย ไตแข็งแรง โดยรณรงค์ให้รับประทานไข่ขาว โดยไม่ปรุง ชี้เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีที่สุด

วันนี้ (15 มี.ค.61)  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี งานวันไตโลก WORLD KIDNEY DAY สตรีไทย ไตแข็งแรง บริเวณ ชั้น 2 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์  ของโรงพยาบาลฯ เน้นให้รับประทานไข่ขาวล้วน โดยไม่ปรุง  เพราะไข่ขาว เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อไต  โดยทางโรงพยาบาลได้จัดบูธเล็กๆ แบบเรียบง่าย เพื่อให้ความรู้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ในงานวันไตโลก WORLD KIDNEY DAY  รวมทั้ง การบริโภคอาหารที่ปราศเกลือโซเดียม

โดยงานวันไตโลก WORLD KIDNEY DAY สตรีไทย ไตแข็งแรง ครั้งนี้ มี พญ.กนกกร สวัสดิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์2 และ พญ.อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล หัวหน้าศูนย์ไตเทียม ร่วมกับ นพ.ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม  เข้าร่วม เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ลดบริโภคเกลือโซเดียมแห่งชาติ

กำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่สำคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และไตเรื้อรัง ใน 4 ด้าน คือ ลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการตาย ลดภาระค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ยังเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 2 ด้าน คือ การบริโภคที่เหมาะสมและการออกกำลังกายที่เพียงพอ โดยคาดหวังผลลัพธ์ของการพัฒนาว่า จะทำให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโรควิถีชีวิต ด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืนและเป็นสุข