ชลบุรี ประกาศปิดสถานบริการเพิ่ม ไม่มีกำหนดเปิด เลี่ยงโควิด 19

23 มี.ค. 2563 เวลา 7:37 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้ออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยระบุข้อความว่า

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่ายังมีผู้ติดเชื้อและมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจึงอาศัยอำนาจมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุม จึงให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

1. ให้ปิดสวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2. ให้ปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ตและสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3. ให้ปิดตลาดนัดพระ เครื่องศูนย์พระ เครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

4. ให้ปิดสถานที่ที่ให้มีการเล่นสนุกเกอร์ บิลเลียดและโบลิ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

5. งดการจำหน่ายหรือบริโภค หรือนำมาบริโภค ซึ่งอาหาร เครื่องดื่มสุราและแอลกอฮอล์ทุกประเภทบริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งให้สอดคล้องและรองรับกับมาตรการนี้ด้วย

6. งดการใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่มสังสรรค์หรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ทุกชนิดในบริเวณดังกล่าว เป็นเวลาชั่วคราวตั้งแต่เวลา 20:00 น. จนถึง 06:00 น. ของวันถัดไป ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ให้มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

และเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอความร่วมมือแนะนำประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกแห่งดำเนินการดังนี้

1. ให้ตลาดและตลาดนัด มีจุดคัดกรองประชาชนก่อนเข้าสถานที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดนัด หากมีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยงให้งดการเข้าในตลาดโดยเด็ดขาดและให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตั้งจุดคัดกรองประชาชนในสถานที่ดังกล่าว

2. ให้สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เมื่อมีกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการเช่น กิจกรรมภายในคลับเฮ้าส์ เป็นต้น หรือกิจกรรมที่ต้องมีการรวมผู้ใช้บริการและเกิดความแออัด เช่น การจัดการแข่งขันการมอบรางวัล

3. ให้ผู้ประกอบการให้บริการ ร่ม เตียงผ้าใบ บริเวณพื้นที่ชายหาดชายทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดวางร่ม เตียงผ้าใบ ให้มีระยะห่างประมาณ 1- 2 เมตรหรืออย่างน้อยหนึ่งช่วงแขน

4. ให้สมาคมมูลนิธิที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการในเรื่องสุสาน ฌาปนสถาน กำหนดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิของประชาชนก่อนเข้าสุสาน ฌาปนสถานหรือการวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ที่ประชาชนต้องใช้ของร่วมกัน

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ