สำรองเตียง "รพ.จิตเวชพระศรีมหาโพธิ์" ช่วยพี่น้องชาวลาว

26 ก.ค. 2561 เวลา 8:49 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจะไปดำเนินการจัดบริการ เบื้องต้นกำหนดไว้ที่จุดพักพิงผู้ประสบภัย  3 จุด ได้แก่ เมืองสนามไซ สโมสรหน้าเมืองปากซองแขวงจำปาสัก และโรงเก็บกาแฟดาวที่อยู่ใกล้กับเมืองปากซอง โดยวางแผนส่งทีมแพทย์ปฏิบัติการชุดละ 5 วัน

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและแผนการช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุสันเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว แตกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 6,000 ครัวเรือน ว่า ขณะนี้กรมสุขภาพจิตได้เตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยพี่น้องชาวลาวไว้แล้ว ในเบื้องต้นนี้ได้จัดเตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท(Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team :MCATT) ประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช  เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์  พร้อมเวชภัณฑ์ยาทางด้านจิตเวชและเครื่องมือเฝ้าระวังประเมินความเครียดผู้ประสบภัยตามมาตรฐานการดำเนินงานในภาวะวิกฤติ และให้โรงพยาบาล(รพ.) จิตเวชพระศรีมหาโพธิ์ สำรองเตียงเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจากพื้นที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง สามารถจัดเพิ่มตามความจำเป็นหรือการร้องขอได้อีก  

โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานหลักในสังกัด  2 แห่ง คือรพ.จิตเวชพระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จ.อุบลราชธานี  เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าประสานดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินของจังหวัดอย่างใกล้ชิด ซึ่งไทยและสปป.ลาวมีความร่วมมือด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ชายแดนอยู่แล้ว

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า  ในวันนี้ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติ 2 คน ร่วมกับชุดทีมแพทย์สนามส่วนหน้าของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพ  เข้าไปที่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก  ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่  สภาพปัญหาผลกระทบทางจิตใจของผู้ประสบภัย เพื่อวางแผนการจัดบริการอย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้งกลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ญาติผู้เสียชีวิต  ผู้บาดเจ็บ  ผู้สูญเสียทรัพย์สิน ผู้ได้รับผลกระทบทั้งเด็กและผู้ใหญ่และกลุ่มที่ป่วยทางจิตอยู่เดิมป้องกันอาการกำเริบจากการขาดยา เป็นต้น ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลจิตเวชของรพ.เมืองปากซอง สปป.ลาว ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดด้วย

สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่ทีมแพทย์ไทยทั้งฝ่ายกาย จิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจะไปดำเนินการจัดบริการ ในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่จุดพักพิงผู้ประสบภัย  3 จุด ได้แก่ เมืองสนามไซ สโมสรหน้าเมืองปากซองแขวงจำปาสัก และโรงเก็บกาแฟดาวที่อยู่ใกล้กับเมืองปากซอง โดยวางแผนส่งทีมแพทย์ปฏิบัติการชุดละ 5 วัน ซึ่งจะบริการดูแลผู้ประสบภัยทั้งกายและใจไปพร้อมๆกัน คาดว่าชุดแรกจะเริ่มไปปฏิบัติงานในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561  และสับเปลี่ยนกำลังจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติ   

อย่างไรก็ดี ประชาชนไทยที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของสปป.ลาว อาจมีความวิตกกังวล หรือเป็นห่วงญาติ  ขอให้ตั้งสติ  และควรติดตามข่าวสารจากทางการหรือทางภาครัฐเป็นหลัก  เพื่อได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ไม่ควรติดตามข่าวจากสื่อโซเซียล ซึ่งอาจมีข้อมูลบิดเบือนจากความเป็นจริง เกิดความสับสนได้   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจะไปดำเนินการจัดบริการ เบื้องต้นกำหนดไว้ที่จุดพักพิงผู้ประสบภัย  3 จุด ได้แก่ เมืองสนามไซ สโมสรหน้าเมืองปากซองแขวงจำปาสัก และโรงเก็บกาแฟดาวที่อยู่ใกล้กับเมืองปากซอง โดยวางแผนส่งทีมแพทย์ปฏิบัติการชุดละ 5 วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจะไปดำเนินการจัดบริการ เบื้องต้นกำหนดไว้ที่จุดพักพิงผู้ประสบภัย  3 จุด ได้แก่ เมืองสนามไซ สโมสรหน้าเมืองปากซองแขวงจำปาสัก และโรงเก็บกาแฟดาวที่อยู่ใกล้กับเมืองปากซอง โดยวางแผนส่งทีมแพทย์ปฏิบัติการชุดละ 5 วัน