ข่าวจริงเช็กแล้ว

ชัดเจน! ส่งเบี้ยประกันสุขภาพ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ได้ถึง 7ม.ค. 62

กรมสรรพากร ชี้แจงการส่งข้อมูล เบี้ยประกันสุขภาพ เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ได้ถึง 7 มกราคม 2562

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนว่า กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ทำประกันสุขภาพ ต้องยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากรภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดาประจาปีได้ นั้น

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เอาประกันสุขภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ต้องยินยอมให้บริษัทประกันส่งข้อมูลค่าเบี้ยประกันสุขภาพของผู้เอาประกันที่บริษัทประกันมีอยู่แล้ว ให้กรมสรรพากรในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

เพื่อกรมสรรพากรจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลได้ทันที โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จรับเงินในภายหลัง ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาคืนภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้ อาจเกิดเนื่องมาจากบางบริษัทรวบรวมข้อมูลผู้เอาประกันแล้ว ทยอยส่งให้กรมสรรพากรเป็นงวด ๆ

เช่น ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม และอาจส่งข้อมูลสมทบเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 หรือบางบริษัทเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เอาประกันรีบดำเนินการให้ความยินยอม จนดูเหมือนว่าวันสุดท้ายคือวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161