สตง.แฉ! งบ”กำจัดผักตบ” แพงกว่าทองคำ 5 ปีถลุง 2.5พันล้าน

สตง. สรุปผลการกำจัดผักตบชวา ช่วง 5 ปี ได้เพียง 24 ล้านตัน สูญเสียงบประมาณไปกว่า 2.5 พันล้านบาท เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี ทบทวนการใช้งบประมาณ
 
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการ สตง. เปิดเผยผลสรุปงบประมาณและปริมาณการกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2559 ที่ดำเนินการผ่าน หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และกรมทรัพยากรน้ำ พบภาพรวมใช้งบกำจัดผักตบ 2.5 พันล้านบาท กำจัดได้ปริมาณ 24 ล้านตัน สะท้อนถึงการใช้งบของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรับผิดชอบและยังขอใช้งบเพิ่มขึ้นทุกปี จึงรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขทันที โดยเฉพาะการประเมินผล การนำงบประมาณไปใช้แล้วได้ผลจริง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

นอกจากนี้ สตง.จะติดติดตามทุกเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งติดตามเรื่องเก่า ๆ คดีค่าโง่คลองด่าน คืนท่อก๊าซ ปตท. ด้วย