ทหารบึงกาฬช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวลดต้นทุนการผลิต-สืบสานหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร.9

วันที่ 4 พ.ย.60  พ.ท.วีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ นำกำลังพลที่ว่างเว้นจากภารกิจในวันหยุด ออกช่วยชาวนาเกี่ยวข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวให้กลับคืนสู่ชนบทและชุมชน โดยช่วยกันเกี่ยวข้าวที่แปลงนาของนายบุญเหลือ อารีรมณ์ อายุ 50 ปี เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี บ้านนาป่าน หมู่ที่ 4 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และให้ประชาชนได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พ.ท.วีระวัฒน์ กล่าวว่า การนำทหารลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องในหมู่บ้านและตำบล สร้างความรัก สร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยเหลือราษฎรในการเกี่ยวข้าวภายในหมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งสืบสานปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาให้สืบทอดแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยได้ดำเนินการเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาที่ขาดแคลนแรงงานไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ทันตามกาลเวลา เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนาอีกด้านหนึ่งด้วย เป็นการร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้เกิดความรักความผูกพันภายในชุมชน พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ คสช. เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน