ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องวงเงิน 11,319.580 ล้านบาท

ครม. ไฟเขียว ขสมก. กู้เงินกว่า 11,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจำเป็นที่ต้องจ่าย ภายในวงเงิน 11,319.580 ล้านบาท

ประกอบด้วยการชำระค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

โดยให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน เพื่อให้ ขสมก. มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสาธารณะ

ซึ่งการกู้เงินของ ขสมก.ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยค้างชำระได้ประมาณ 5.317 – 5.572% หรือประมาณเดือนละ 21.286 ล้านบาท หรือปีละ 255.433 ล้านบาท