Alive ข่าว

แม่โจ้เปิดตัวแอป Zero Waste MJU มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดโครงการ “แม่โจ้ สะอาดสดใสไร้ขยะ Zero Waste MJU” เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มจัดตั้งธนาคารขยะ จัดโครงการลดใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และยังจัดกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แม่โจ้ให้เป็นสังคม Maejo No Plastic พร้อมมอบ QR Code ให้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในด้าน Green Office และได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นชื่อว่า Zero Waste MJU เพื่อเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็น Green University หรือมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างแท้จริง


แอปพลิเคชัน Zero Waste MJU พัฒนาระบบโดย บุรินทร ศักดิ์คะทัศน์, ศุภกิจ คำใจ, ธิติภัทร อิ่นคำ, ณัฐวุฒิ อุปนันท์, ณฐปพนธ์ รัตนพิบูลวงศ์, ณัฐพล อุ่มเพชร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการลดการสร้างขยะแบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี มีการสะสมคะแนนการลดสร้างขยะพลาสติกส่วนบุคคล สามารถนำแต้มที่สะสมมาแลกสินค้าหรือส่วนลดกับร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งตอนนี้ได้มีร้านค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 61 ร้านค้า และ เตรียมขยายออกไปยังร้านค้าภายนอกต่อไปในอนาคตอีกด้วย

แอปพลิเคชัน Zero Waste MJU ได้รับการตอบรับที่ดีมากในการดาวน์โหลดจาก คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “แยก แลก ยิ้ม ECON Zero Waste” โดยให้แยกขยะในชีวิตประจำวัน จำพวก แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องลัง กระดาษ กระป๋อง แล้วให้นำมาบริจาคเพื่อแลกรอยยิ้มสะสม โดยจะประกาศผลการสะสมรอยยิ้ม พร้อมมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563