อันตรายของโรคโควิด 19 อาการที่เกิดขึ้นในเด็กคล้ายกับ โรคคาวาซากิ

20 พ.ค. 2563 เวลา 8:52 น.

โควิด 19 ยังเป็นโรคอุบัติใหม่ที่วงการแพทย์ยังคงไม่มีข้อสรุปในหลายๆ ประเด็น ซึ่งรวมถึงอาการที่เกิดกับเด็ก ซึ่งล่าสุดพบว่า มีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร ต่อมามีผื่นแดงตามตัว ตาเเดง และมือบวม ซึ่งคล้ายกับอาการของโรคคาวาซากิ

อันตรายของโรคโควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก พบรายงานจากหลายประเทศ ทั้ง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี และสเปน

ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทำงานโครงการ "โครงการ สนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงลึกด้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)" สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายประเทศได้มีการรายงานถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ในเด็ก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี และสเปน โดยรายงานในวารสาร Hospital Pediatrics พบผู้ป่วยในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเด็กอายุ 6 เดือน มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส มีอาการเบื่ออาหาร แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มีการไอ น้ำมูกไหล หรือคัดจมูก แต่ต่อมามีผื่นแดงตามตัว ตาเเดง และมือบวม ซึ่งคล้ายกับอาการของโรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)

โรคคาวาซากิ เป็นโรคของระบบหลอดเลือดที่มักพบในเด็ก ทำให้หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโป่งพอง (Coronary aneurysm) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ แต่จากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดในเด็กรายนี้ พบว่า การติดเชื้อ SARS-CoV-2 แม้จะไม่ได้แสดงอาการป่วยของโรคโควิด 19

อย่างไรก็ดี หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการฉีดอิมมูโนโกลบูลินเข้าเส้นเลือด ร่วมกับ Acetylsalicylic acid ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จำนวน 4 ครั้ง ภายใน 1 วัน พบว่า อาการไข้ลดลง หลังจากนั้นผู้ป่วยถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และไม่พบภาวะแทรกซ้อน

รายงานเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ Lancet ระบุว่า พบเด็กอายุ 4–14 ปี จำนวน 8 ราย ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีภาวะ Hyperinflammatory shock คล้ายกับอาการของ โรคคาวาซากิ คือผู้ป่วยมีไข้สูงมาก 38–40 องศาเซลเซียส มากกว่า 4–5 วัน นอกจากนี้ยังแสดงอาการปวดหัว ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้องอย่างรุนแรง ตาแดง และมีผื่นขึ้นตามตัว

เมื่อตรวจระดับของโปรตีนในเลือด พบโปรตีนมีค่าสูง ได้แก่ C-reactive protein (CRP), Erythrocyte sedimentation rate (ESR) และ Ferritin สูงเกินมาตรฐาน และที่น่าสนใจคือ มีสมาชิกในครอบครัวของเด็ก 4 ใน 8 ราย ที่เคยติดโรคโควิด 19 มาก่อนแม้ว่าเด็กเหล่านั้นจะตรวจไม่พบเชื้อ SARS-CoV-2 ก็ตาม ผู้ป่วยเด็กเหล่านี้ได้รับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมง และได้รับยาปฏิชีวนะ (Ceftriaxone และ Clindamycin) ผลปรากฏว่าการรักษาได้ผลดี เด็กมีอาการดีขึ้นภายในเวลา 4–6 วัน จากงานวิจัยดังกล่าว จึงมีข้อสังเกตว่าโรคโควิด-19 อาจมีความสัมพันธ์บางอย่างกับ โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease) ซึ่งยังต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาคำตอบต่อไป

ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีการปรับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 โดยเพิ่ม โปรแกรม 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ เพื่อรองรับวิกฤตโควิด 19 ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย หรือ “พีเอ็มยู” (PMU: Program Management Unit) รวมทั้งสิ้น 7 พีเอ็มยู เป็นงบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท

โปรแกรม 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ สนับสนุนการจัดการทั้งในภาวะวิกฤต และการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤต โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้าง

  1. ชุดความรู้สาธารณะเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ที่ถูกปลูกฝังอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
  2. ฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตและหลังภาวะวิกฤต
  3. นโยบายและนวัตกรรมเพื่อการจัดการภัยพิบัติที่เป็นผลงานจาก ววน. อย่างน้อย 50 ชิ้น/เรื่อง ในช่วง 2 ปี (2563-2564) ที่ต้องถูกนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมไม่ขึ้นหิ้ง
  4. ผลิตข้อมูลเพื่อการลงทุน ในการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภาวะวิกฤต ทั้งในภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคราชการ เพื่อผลลัพธ์สำคัญคือ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคม ได้ร้อยละ10 ของความสูญเสียที่คาดการณ์ อย่างกรณีโควิด-19 ลดความสูญเสียประมาณ 19,000 ล้านบาท จากการมีการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ ระบบติดตามการระบาดของโรค ให้ความรู้แก่ประชาชน และมีมาตรการทางการแพทย์ สาธารณสุข และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในระดับอุตสาหกรรมและระดับพื้นที่ และมุ่งเน้นให้ประเทศมีกลไกในการปรับตัวทั้งทางด้าน ความมั่นคงในด้านอาหาร สุขภาพ และสังคมเพื่อเกิดภาวะวิกฤต

โปรแกรม 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ

เอกสารอ้างอิง

Jones VG, Mills M, Suarez D, et al. COVID-19 and Kawasaki disease: novel virus and novel case. Hosp Pediatr. 2020; doi: 10.1542/hpeds.2020-0123

Riphagen S, Gomez X, Gonzalez-Martinez C, Wilkinson N, Theocharis P. Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic. Lancet. 2020; https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31094-1

Crystal Phend. Today, Kawasaki Disease From COVID-19 in Kids: How Common?. MedPage [Internet]. 2020 [cited 2020 May 14]. Available from: https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86393