BreakingNews : ประยุทธ์ ใช้ม.44 ตั้ง “สนธยา คุณปลื้ม” นั่งนายกเมืองพัทยา

หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 ปลดนายกเมืองพัทยา พร้อมตั้ง “สนธยา คุณปลื้ม” นั่งเก้าอี้แทน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา โดยมีใจความว่า

โดยที่ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยาเพื่อให้ไม่ขัดหรือแย้งและมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนําไปสู่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในอนาคต ในขณะที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จัดให้มี กิจกรรมภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร จัดทําโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างรอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตามกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องได้มาซึ่งนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาที่มีศักยภาพสูง พร้อมด้วย ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรม และการดําเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลดีต่อการปฏิรูปประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งนายกเมืองพัทยา

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 ให้นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษา ความสงบแห่งชาติมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น”

ข้อ 3 ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ 4 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2561
พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ