BreakingNews : ศาลรัฐธรรมนูญเสียงเอกฉันท์ รับคำร้องพิจารณายุบไทยรักษาชาติ

14 ก.พ. 2562 เวลา 7:51 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมพิจารณาคำร้องที่ กกต.เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามความผิด ม.92 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยศาลจะพิจารณาว่ารับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญพ. ศ. 2561 มาตรา 7 วงเล็บ 13 ประกอบพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ. ศ. 2560 มาตรา 92 แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องมิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาวิธีการส่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ส่งหน้าที่ทำการพรรคผู้ถูกร้องหากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือนำส่งและสำเนาคำร้องไว้ ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้องและให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ. ศ. 2561 มาตรา 5 ประกอบมาตรา 54 แล้วศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.