Breaking

Breaking News : มท.ส่งหนังสือด่วนถึงผวจ.ทั่วไทย ปิดด่าน-จุดผ่อนปรน เหลือจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดละแห่ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด ระบุว่า เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ที่มีแนวโน้มการแพร่ ระบาดที่รุนแรงขึ้น กระทวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1.ระงับการใช้ช่องทาง ที่จุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว

2.สำหรับจุดผ่านแดนถาวรให้จังหวัดพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ที่จุดผ่านแดนถาวรทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว กรณีหากพิจารณาเห็นว่ายังมีความจำเป็นในการใช้ช่องทาง ขอให้เหลือจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดละไม่เกิน 1แห่ง สำหรับจังหวัดเชียงรายให้เหลือด้านประเทศละ 1แห่ง โดยให้กำหนดเงื่อนไขการใช้ช่องทางให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถคัดกรองการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด

โดยหนังสือดังกล่าว ระบุว่า กรณีผู้เดินทางที่มาจากท้องที่ หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ที่สถานที่ที่กำหนด

กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ที่โรงแรมที่กำหนดไว้ โดยให้บุคคลผู้นั้น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ที่เกิดขึ้น

กรณีคนไทยให้นำตัวส่งไปกักกัน ที่พำนักหรือที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14วัน

กรณีผู้เดินทางมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องตามประกาศของกรมควบคุมโรค ให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ ที่สถานที่ที่กำหนด

กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ในโรงแรมที่กำหนดไว้ โดยมีระบบแอพพลิเคชั่นติดตามตัว

กรณีคนไทยให้อยู่ในที่พำนักของตนเองและอาจอนุญาตให้ไปในบางสถานที่ที่จำเป็นได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ให้จังหวัดมีคำสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวทันที