Breaking ข่าว

Breaking News : มท.สั่งตั้งด่านตรวจ-จุดสกัดทั่วประเทศ เริ่มเที่ยงคืนนี้

ปลัด ก.มหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด จัดจนท.ฝ่ายปกครอง-ตร.-ทหารตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่ มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด เฝ้าระวังการเดินทาง เริ่มเที่ยงคืนนี้ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

ด่วนที่สุด

วันที่ 25 มีนาคม 2563

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน

ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

2. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

3. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 82563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

5. คำสั่งนายกฐมนตรี ที่ 52563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

6. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามข้อ 10 วรรคสอง ของข้อกำหนดฯ โดยให้จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในพื้นที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร การฝาระวังหรือสัเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ตั้งแต่เวลา 0.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย