Breaking News

Breaking News : ศาลล้มละลายรับฟื้นฟูการบินไทย นัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้

วันนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) โดยให้นัดไต่สวนวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. และสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสองครั้ง ห่างกันไม่เกิน 7 วัน กับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 90 / 9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 และให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง

หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านเป็นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวันมิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน