Breaking News ข่าว

Breaking News ครม. เห็นชอบวันจันทร์ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดสงกรานต์

ครม. เห็นชอบวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563 ส่งผลให้สัปดาห์นั้นมีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน

วันหยุดชดเชย วันนี้ (30 มิ.ย. 63) – ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม คณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 วัน โดยก่อนนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 จะคลี่คลาย ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคเริ่มคลี่ลายลง ประกอบกับภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และอนุญาตให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจการและกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม 2563 เพิ่ม 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ดังกล่าวเป็น 4 วัน คือ วันเสาร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมควรของวันหยุด โดยไม่ให้ราชการเสียหายหรือกระทบต่อการบริการประชาชน สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถานบันเทิง และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป