เหยื่อเมจิก สกิน ต้องรู้! ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

22 ก.พ. 2562 เวลา 6:39 น.

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี บริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก และรายคดี นางสาวณิชาพัชร นุ่มเมือง กับพวก ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 22 มี.ค. 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย กลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก จำนวน 26 รายการ พร้อมดอกผล และราย นางสาวณิชาพัชร นุ่มเมือง กับพวก ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ลักทรัพย์ จำนวน 15 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นั้น

[caption id="attachment_448341" align="alignnone" width="682"] พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[/caption]

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย จำนวน 1 ชุดดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาหลักฐานแสดงการรับ – จ่ายเงิน (Statement แสดงรายการลงทุน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท

4. สำเนาหลักฐานแสดงรหัสสมาชิก หรือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกบริษัท เมจิก สกิน จำกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

5. สำเนาหลักฐานแสดงการแจ้งความร้องทุกข์ หรือดำเนินคดีทางศาล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดยื่นคำร้องฯ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710