เลิกเงินรางวัลค่าปรับ เปลี่ยนเป็นให้โอทีจราจร ชม. ละ 50 บาท

31 พ.ค. 2562 เวลา 6:32 น.

ตำรวจยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับจราจร เสนอให้เป็นโอทีชม.ละ 50 บาทแทน จบข้อครหาจับหวังส่วนแบ่งค่าปรับ

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ สตช. มีแนวคิดที่จะยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลค่าปรับจากพ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 และการนำเงินรางวัลค่าปรับมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการจราจร ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะทำงานได้ดำเนินการศึกษาเพื่อหาแนวทางและรูปแบบการยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับ พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และข้อบังคับกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินรางวัลค่าปรับไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับงานจราจร เพื่อเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย

พล.ต.ต.เอกรักษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดที่ได้ทำการศึกษาไว้นั้นมีดังนี้ ยกเลิกรางวัลนำจับ โดยคิดค่าตอบเป็นค่าล่วงเวลา(โอที)แทนในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท โดยตามระเบียบจะให้โอทีได้ไม่เกินวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมง รวมเป็นเงินโอทีต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน 7,400 บาท จากเดิมที่ให้การให้เงินรางวัลค่าปรับแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายอำนวยการที่ชั้นยศไม่เกินพันตำรวจโท ได้ไม่เกิน 10,000 ต่อคนต่อเดือน

ส่วนการส่งเงินค่าปรับยังคงส่งให้ท้องถิ่นร้อยละ 50 และส่งให้เป็นเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ 5 ส่วนที่เหลือจากเดิมที่เป็นเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ก็จะปรับมาเป็นส่งให้คลังแล้วขอจัดสรรคืนมาเพื่อใช้งานในเรื่องการบริหารจัดการงานจราจรทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องพิจารณาก่อนว่ามีการตั้งเป็นกองทุนหรือหรือในรูปแบบใดที่เหมาะสม ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวยังจะต้องรอคณะทำงานสรุปและพิจารณาเห็นชอบในหลักการอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียดที่ได้ศึกษาไว้จะนำเข้าที่ประชุมในวันที่ 7 มิ.ย.นี้