Spring News

วันเข้าพรรษา 2564 บทสวด - คำถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน กิจกรรม ฯลฯ

23 ก.ค. 2564 เวลา 3:22 น. 109

วันเข้าพรรษา 2564 บทสวด - คำถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ฯลฯ ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม ซึ่งการปฏิบัติตนในปีนี้จะต้องงดหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา หรือกิจกรรมเวียนเทียน (วันอาสาฬหบูชา)

วันเข้าพรรษา เวียนมาบรรจบในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำวัดตามพระธรรมวินัย 3 เดือน จึงจัดให้มีประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้พระสงฆ์มีไว้ใช้ตลอดการอยู่จำพรรษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

วันเข้าพรรษา 2564 บทสวด - คำถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน กิจกรรม ฯลฯ

สำหรับวันเข้าพรรษา 2564 ควรงดกิจกรรมการไปทำบุญตักบาตร, กิจกรรมแห่เทียนพรรษา หรือกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่พุทธศาสนิกชนยังสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม บำเพ็ญประโยชน์ หรือลด ละ เลิกการดื่มสุรา เพื่อเป็นกุศลบุญต่อตนเองและครอบครัว 

วันเข้าพรรษา คำถวายเทียนพรรษา บทสวด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่องนะโม 3 จบ)

บทสวด - ยัคเฆ  ภันเต,  สังโฆ  ปะฏิชานาตุ, มะยัง   ภันเต,   เอตังปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง,  เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ,  อิมัสสะมิง อุโปสะถาคาเร,  นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  อะยัง  เตมาสัง,  พุทธัสสะ    ปูชะนัตถายะ,  ปะทีปะยุคัสสะ,  ทานัสสะ,  อานิสังโส,  อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,  สุขายะ,  สังวัตตะตุ

คำแปล - ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่ เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

 

คำถวาย วันเข้าพรรษา 2562 

บทสวด - อิมัง ภันเต พุทธปูชายะ วัสสะคะตัง ปะทีปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อิมัง วัสสะคะตัง ปะทีปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญจะ

มาตาปิตุอาทีนัญจะ เปตานัง สัพเพสัญจะ เทวะตานัง  ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล - ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่บิดามารดา ญาติมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ยังปรโลกด้วย กับเทพยดาทั้งหลาย ทั้งปวง สิ้นกาลนาน เทอญ.

 

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

บทสวด - อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ

ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล - ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด