ประกาศราชกิจจานุเบกษา ขึ้นแบล็กลิสต์เรือประมงผิดกฎหมาย 38 ลำ

06 พ.ค. 2563 เวลา 8:52 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 3)

ด้วยได้รับรายงานจากกรมประมงว่ามีเรือประมง จำนวน 38 ลำ ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเรือประมงดังกล่าวถูกใช้ในการกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้เรือประมงตามรายชื่อท้ายประกาศนี้เป็นเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 2 กำหนดระยะเวลาห้ามใช้เรือประมงตามข้อ1 ทำการประมงเป็นเวลา 2 ปี นับแต่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ลงนามโดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้รายชื่อเรือที่ติดแบล็คลิสต์มีทั้งหมด 38 ลำประกอบด้วย ส่วนใหญ่ป์นเรือประมงไม่ปรากฏสัญชาติ ทำการประมงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เป็นความผิดตามมาตรา 36 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และมีความผิดใช้เรือไร้สัญชาติทำการประมง เป็นความผิดตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด