svasdssvasds

ดีอีเอส จัดงาน Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

ดีอีเอส จัดงาน Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) จัดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond” ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาท ในทุกกิจกรรมของประชาชน และยังเป็นเครื่องมือหลัก ในการช่วยให้ การประกอบธุรกิจ เกิดผลสำเร็จ ได้ง่ายขึ้น

และที่ผ่านมาประเทศไทยเอง มีความก้าวหน้า ไม่แพ้ชาติใดในโลก ในด้านการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่ ส่งผลกระทบเชิงบวก ต่อการเพิ่ม ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของประเทศเท่านั้น แต่ยังทำให้ เกิดพฤติกรรม การใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อน สังคมอีกด้วย อันเป็นการตอบโจทย์ นโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนประเทศ เป็น “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้น การขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเกราะป้องกันให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์

ซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ สอดคล้องกับการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond”  ที่นับว่าเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจและประชาชนในการสร้างองค์ความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์

รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความรู้เกี่ยวกับภัย อันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยง ในการใช้เทคโนโลยี ที่ไม่เหมาะสม สามารถรู้ทันภัยออนไลน์ต่าง ๆ เกิดความตระหนักรู้ และสามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกทาง เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการใช้ชีวิต ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากจะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอีก 10 – 20 ปี ข้างหน้าต่อจากนี้ด้วย และจากการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

จึงเห็นได้ว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยถูกโจมตีด้วยการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ที่เข้ามาเป็นแรงผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล มักแฝงมาด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ รัฐบาลได้เล็งเห็น ความสำคัญและได้มุ่งเน้น การสร้างองค์ความรู้ ให้กับประชาชน ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ สามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกทาง

งานสัมมนาและนิทรรศการ “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond” สอดรับกับนโยบายของกระทรวงดิจิทัล ฯ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลกับประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

การจัดงานในครั้งนี้จะทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในปัจจุบัน รวมทั้งรู้เท่าทันภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และนำไปปรับใช้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค New Norma

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่วาจะเป็นการบรรยายพิเศษ  เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หลากหลายหัวข้อ อาทิ ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 / ปรับตัวอย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล / พลิกมุมคิดธุรกิจดิจิทัลของไทยในอนาคต / รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ในโลกปัจจุบัน / Start Up จากบ้านนอกสู่แสนล้าน / Start อย่างไรให้ Up / แนวโน้ม และโอกาสของ Digital Startup ไทย / เทรนด์อาชีพ ตอบโจทย์โลกอนาคต / Thailand 4.0 เปิดโลก Metaverse ซึ่งล้วนมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะแชร์ระสบการณ์จากดิจิทัลเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจ

รวมถึง มีการจัดกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ กับกิจกรรมการแข่งขันแฟ้นหาสุดยอด Start Up  Pitching On Stage : Godfather of Startup: Live in BKK และสุดมันส์ไปกับการแข่งขัน E-Sport ประลองชั้นเชิงทางความคิด ROV THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND ที่เหล่าสาวกเกมส์เมอร์จะพลาดไม่ได้ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม อาทิ การแจ้งความออนไลน์ / ร่วมกิจกรรมอุ่นใจไซเบอร์ / cyber vaccine / Digital ID / Prompt post เป็นต้น

ที่จะสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันโลกดิจิทัล และสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางไซเบอร์ ได้อย่างเข้าถึง และรวดเร็ว โดย กระทรวงดีอีเอส ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี / บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท Cisco Systems  / บริษัท Google Thailand เป็นต้น

ในการมีส่วนร่วมผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง นำไปสู่ผลลัพธ์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

related