"เนชั่น" ตั้งบอร์ดใหม่เพิ่มแทนที่ลาออก มีผล 17 ม.ค. ผู้ถือหุ้นอนุมัติขายทรัพย์สินกว่า 1,400 ล้าน

17 ม.ค. 2561 เวลา 11:05 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ตั้ง "วรางคณา - สนธิญาณ" เป็นบอร์ดบริหารเครือเนชั่น ผู้ถือหุ้นอนุมัติขายทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 17 ม.ค. 61 -- นายเทพชัย แซ่หย่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งว่า คณะกรรมการ บริษัทฯ มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยกรรมการที่ลาออก นางพิจิตรา มหาพล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการ ส่วนที่แต่งตั้งกรรมการใหม่ มีผลวันที่ 17 ม.ค. 2561 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม สำหรับคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1. นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ 2. นายเทพชัย แซ่หย่อง รองประธานกรรมการ 3. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 4. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนางพิจิตรา มหาพล 5.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6. นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการ 7. นายสมชาย มีเสน กรรมการ 8.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการ แทนนายนายสุเมธ สังข์ศิริ นอกจากนี้ NMG ยังแจ้งต่อ ตลท. ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบจากผู้ถือหุ้น อนุมัติให้เข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ 1,423.42 ล้านบาท โดยการจำหน่ายทรัพย์สิน ให้ใช้วิธีประกวดราคา (Bidding) ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไม่เกิน 6 เดือน โดยทรัพย์สินที่จำหน่าย 1. เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจ คือ มหาวิทยาลัยเนชั่น จำนวน 30.59 ล้านหุ้น คิดเป็น 90 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2. เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอคแคสติ้ง จำกัด (BBB) บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจ ช่องทีวีดิจิทัล NOW 26 จำนวน 149.99 ล้านหุ้น คิดเป็น 100 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BBB ซึ่งหุ้นดังกล่าวถือโดยบริษัท 149.90 ล้านหุ้น และอีก 99,997 หุ้น ถือโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด 3.เงินลงทุนทั้งหมด ในบริษัท ดับบลิวพีเอส จำกัด (WPS) ประกอบธุรกิจ และ บริการด้านการพิมพ์ จำนวน 42.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 84.5 % ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นผลให้ WPS สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทเนชั่นฯ 4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาและบางแปลงเป็นที่ดินว่างเปล่า รวม 5 แห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด