“กรมพัฒน์ฯ” เร่งยุติปัญหา IFEC จ่อแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯ เร่งหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยุติปัญหา IFEC พร้อมเตรียมปรับแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

วันนี้( 7 พ.ค.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายุติปัญหา IFEC คาดทราบผล 8 พ.ค.นี้ พร้อมเตรียมปรับแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะประเด็นประธานกรรมการ มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ย้ำ!! ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อน…จำเป็นต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ตามที่ปรากฏข่าวประเด็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประเด็นปัญหากรรมการของ IFEC นั้น”

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอชี้แจงว่า กรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหากรรมการของ IFEC และเร่งหาแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์ จำนวนหลายครั้ง โดยได้มีการประชุมหารือครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหารือดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติ และยังต้องหารือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง”

“กรณีปัญหาของ IFEC เป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานกรรมการ องค์ประชุมคณะกรรมการ และจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่กรณีไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งต้องอาศัยข้อเท็จจริงจาก IFEC และ ก.ล.ต. สำหรับประเด็นข้อกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สคก. โดย สคก.ได้นัดประชุมพิจารณาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี้ ซึ่งผลเป็นประการใด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งให้บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปโดยด่วน”

“นอกจากนี้ กรณีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจได้มีการเสนอแก้ไขปัญหาข้อกฎหมาย รวมถึงประเด็นกรรมการตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ด้วย เพื่อให้การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (Quick Win)”

“อย่างไรก็ตาม ปัญหาของ IFEC ที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย…หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด และต้องมีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ภาคธุรกิจจึงจะมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และประเทศชาติก็จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรง” อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย