การบินไทย ยัน จัดหาแหล่งเงินทุนจัดซื้อเครื่องบินเองไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐ

15 ก.ค. 2561 เวลา 9:36 น.

รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนนยันการ ซื้อเครื่องบิน 23 ลำ แทนเครื่องเก่า ทางบริษัท ไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐในการจัดซื้อ แต่เป็นการจัดหาเงินทุนด้วยตัวเอง

ตามที่มีสื่อโซเชียลวิจารณ์เชิงลบ เกี่ยวกับประเด็นที่ กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอขออนุมัติให้การบินไทย จัดซื้อเครื่องบินใหม่ทดแทนเครื่องบินลำเก่า วงเงิน 1 แสนล้านบาท นั้น อีกทั้งโซเชียลมีเดียได้ตั้งคำถามว่า งบประมาณดังกล่าวมีที่มาอย่างไร ใช่งบประมาณของรัฐหรือไม่ เพราะปัจจุบันการบินไทยดำเนินธุรกิจคล้ายเอกชน ดังนั้น การใช้งบประมาณของรัฐอาจไม่เหมาะสม

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า โครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัท การบินไทยฯ เป็นแผนการจัดหาเครื่องบิน ปี 2561 - 2565 จำนวน 23 ลำ ซึ่งเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20 ปี และจะต้องปลดระวางตามแผนปฏิรูปองค์กร ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมแล้ว และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปนั้น จากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนมาใช้ในการจัดซื้อเครื่องบินซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้พึ่งพางบประมาณของภาครัฐ และรัฐบาลก็มิได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับบริษัท การบินไทยฯ แต่อย่างใด อนึ่ง การจัดหาเงินทุนของโครงการจัดหาเครื่องบินดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อช่วยพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ