ออมสิน จัดยาแรง ส่งหนังสือเวียนเร่งรัดฟ้องครู - บุคลากรทางการศึกษา เบี้ยวหนี้

19 ก.ค. 2561 เวลา 11:19 น.

ธนาคารออมสิน ส่งหนังสือด่วน ถึงกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าสำนักงาน ใด้ดำเนินคดีกับครู - บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ยอมเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้(18 ก.ค.) ธนาคารออมสิน ได้ออกหนังสือเวียนถึงกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าสำนักงาน ให้ดำเนินการเร่งรัดในการฟ้องคดีลูกหนี้สินเชื่อครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สำหรับแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือไม่ติดต่อชำระหนี้กับธนาคาร

โดยมีเนื้อหา ตามที่ธนาคารมีนโยบายในการเร่งแก้ไขปัญหาลูกหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้ค้างชำระ และไม่เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือไม่ติดต่อชำระหนี้กับธนาคารนั้น ฝ่ายบริหารคดี ขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารมีแผนการดำเนินคดีกับลูกหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งธนาคารได้แบ่งลูกหนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมอบหมายให้ท่านบอกกล่าวทวงถาม บอกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งดำเนินการฟ้องคดี 1.ขอให้ท่านตรวจสอบคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบและประสานกับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เพื่อขออนุมัติและฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 2.กรณีลูกหนี้รายใดที่จำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาใหม่(เพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมาย) ขอให้ท่านเร่งดำเนินการบอกเลิกสัญญาและฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561

กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้ที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งให้ท่านบอกกล่าวทวงถาม บอกเลิกสัญญา ซึ่งขอให้ท่านเร่งกระบวนการฟ้องคดี

1.ตรวจสอบเอกสารประกอบการฟ้องคดีให้ครบถ้วน กรณีพบว่าศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตเจ้าของบัญชียังไม่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้เงินกู้ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ขอให้ท่านประสานเพื่อขอรับหนังสือดังกล่าวมาประกอบการฟ้องคดี

2.ตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้กู้และผู้กู้ร่วม กรณีหากพบว่าผู้กู้และผู้กู้ร่วมมีภูมิลำเนาอยู่ต่างพื้นที่ซึ่งท่านไม่สามารถดำเนินการยื่นฟ้องคดีได้ ให้ท่านดำเนินการส่งเรื่องคืนศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตเจ้าของบัญชีเพื่อมอบหมายให้สำนักงานทนายความในพื้นที่ที่ลูกหนี้มีภูมิลำเนาดำเนินการโดยด่วน

3.เมื่อท่านได้รับเอกสารประกอบการดำเนินการคดีครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านรีบดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้กู้และผู้ค้ำประกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561

4.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้ว ขอให้ท่านประสานกับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตเจ้าของบัญชีเพื่อขอภาระหนี้และยื่นฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561

ทั้งนี้ หนังสือคำสั่งดังกล่าว ทางธนาคารได้จัดทำขึ้น หลังจากกลุ่มมหาสารคาม ประกาศปฏิญญา มหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โดยเรียกร้อง 1.ขอให้รัฐบาลและธนาคารออมสินพักหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ทุกโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และ 2. ลูกหนี้ ช.พ.ค. จำนวน 4.5 แสนคน จะยุติการชำระหนี้กับธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป