การรถไฟฯ ยันสร้างรถไฟทางคู่ ไม่กระทบโบราณสถาน-ภูมิทัศน์ เมืองเพชรบุรี

23 ม.ค. 2019 เวลา 11:07 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ตามที่ แฟนเพจเฟชบุ๊ก “ข่าวเพชรบุรี 24 ชั่วโมง” ได้นำเสนอข่าว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ความว่า ประชาชนในเขตก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟได้ยื่นหนังสือขอคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 9 แห่ง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านในการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงข้อร้องเรียนของประชาชน เรื่องการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ดังนี้

1. ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเนื่องจากเส้นทางการก่อสร้างห่างจากโบราณสถานไม่ถึง 1 กิโลเมตร

ข้อชี้แจง การก่อสร้างรถไฟทางคู่ได้ดำเนินการตามมาตรการ EIA ซึ่งคำนึงถึงต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งสายทาง ซึ่งทางโครงการได้ปรับรูปแบบวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อโบราณสถานตลอดทั้งโครงการตามมาตรการในรายงาน EIA ทั้งนี้จุดในการก่อสร้าง มีระยะห่างที่มี

นัยยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานดังกล่าว

2. ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของเมืองเพชรบุรีทำให้สูญเสียความสง่างามของเมืองแห่งประวัติศาสตร์เนื่องจากการก่อสร้างผ่านใจกลางเมือง

ข้อชี้แจง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อสร้างในเขตทางเดิม และก่อสร้างในระดับดินซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทางเดิมที่ผ่านเมืองเพชรบุรี จึงไม่มีผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของเมืองเพชรบุรี

3. ส่งผลต่อคุณค่าของคุณภาพชีวิต ชุมชน ระบบเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ จากการมีรางรถไฟตัดผ่านใจกลางเมือง รวมถึงภาวะมลพิษต่างๆ

ข้อชี้แจง การออกแบบรถไฟทางคู่ในปัจจุบัน ในการผ่านเมืองสำคัญต่างๆ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ทั้งนี้หากการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาการจราจรให้ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4. ส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรวมเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นสถานที่ตั้ง

ของส่วนราชการสถานศึกษาและโรงพยาบาลประจำจังหวัด

ข้อชี้แจง เมื่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาทางด้านการจราจรในระยะยาว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่จุดตัดทางผ่านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่มีผลกระทบ

ต่อสถานที่ตั้งดังกล่าว ในทางกลับกัน การก่อสร้างในโครงการได้มีการเพิ่มช่องจราจรและกำหนดมาตรฐานในการจราจรที่มีคุณภาพ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ

5. การคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณสนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนในพื้นที่ได้จัดทำหนังสือไปหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า และไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างแบริเออร์วางกีดขวางทางจราจร ทำให้รถสัญจรได้ช่องทางเดียวซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นทางเข้าออกของสนามกีฬาจังหวัด หน่วยงานราชการ และโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยที่มีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน ทำให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ข้อชี้แจง ในช่วงของการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่จะมีการกำหนดมาตรการในการก่อสร้างเพื่อให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด และจะเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะติดตามหนังสือตามหน่วยงานต่างๆ และจะรับหนังสือดังกล่าวมาพิจารณา

การดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทุกโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และผ่านการเห็นชอบจาก EIA ก่อนเริ่มดำเนินงาน ในส่วนประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าว จะมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะต้องใช้ที่ดินจำนวนมาก ซึ่งจะผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมถึง การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายการอนุรักษ์สถานีรถไฟเดิมไว้ ตามคำร้องขอจากประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย