"พาณิชย์" ออกระเบียบปลดล็อกส่งออก "ช้างไทย" ในรอบ 10 ปี

09 พ.ค. 2562 เวลา 5:15 น.

กระทรวงพาณิชย์ ออกระเบียบกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตส่งออกช้างไทยและผลิตภัณฑ์ หลังไม่มีการอนุญาตมากกว่า 10 ปี จากปัญหาการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์ช้างบ้าน คาดเริ่มส่งออกช้างได้กลางปีนี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผย กระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2562

กระทรวงพาณิชย์ ออกระเบียบกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตส่งออกช้างไทยและผลิตภัณฑ์ หลังไม่มีการอนุญาตมากกว่า 10 ปี จากปัญหาการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์ช้างบ้าน คาดเริ่มส่งออกช้างได้กลางปีนี้

โดยกำหนดให้ช้างที่ส่งออกได้ ต้องเป็นช้างที่จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณแล้วเท่านั้น และอนุญาตให้ส่งออกช้างได้ 3 กรณี คือ

1.การส่งช้างเพื่อการศึกษาวิจัย

2.การส่งช้างเพื่อสัมพันธไมตรี

3.การส่งส่วนต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาจากช้างเพื่อศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเพื่อเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

กระทรวงพาณิชย์ ออกระเบียบกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตส่งออกช้างไทยและผลิตภัณฑ์ หลังไม่มีการอนุญาตมากกว่า 10 ปี จากปัญหาการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์ช้างบ้าน คาดเริ่มส่งออกช้างได้กลางปีนี้

โดยระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวจะบังคับใช้ จนกว่าร่าง พ.ร.บ.ช้าง ของกรมปศุสัตว์จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และหลังจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะได้มอบอำนาจให้กรมอุทยานแห่งชาติฯเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตส่งออก คาดว่าจะสามารถส่งออกช้างได้กลางปี 2562

กระทรวงพาณิชย์ ออกระเบียบกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตส่งออกช้างไทยและผลิตภัณฑ์ หลังไม่มีการอนุญาตมากกว่า 10 ปี จากปัญหาการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์ช้างบ้าน คาดเริ่มส่งออกช้างได้กลางปีนี้

ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่อนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักรมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่อนุญาตให้ส่งออกช้าง จนกว่าจะขึ้นทะเบียนช้างบ้านทั่วประเทศให้แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านแล้วส่งออกไปต่างประเทศ